Mesafeli Satış Sözleşmesi

“SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ”

UYARI: LÜTFEN BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ (“SÖZLEŞME”) DİKKATLİCE OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞME, SİZİN LİSANS VERENDEN KULLLANMA LİSANSINI ALDIĞINIZ YAZILIMDAN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI İÇERMEKTEDİR. YAZILIMI KULLANARAK; BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. YAZILIMI KULLANDIĞINIZ ANDA BU SÖZLEŞME YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI KULLANMAYIN. AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞME MADDELERİ SİSTEME KAYIT OLURKEN SİZE SUNULAN E-ARŞİV FATURA SAKLAMA İÇİNDE GEÇERLİDİR.

1. TANIMLAR

1.1. Lisans Veren: Yazılım’ın fikri ve sınaî mülkiyet haklarına sahip Demirtaşpaşa Mh. 1.Petek Sk. Hacı Salihoğlu İşhanı A-C Blok No:1/3 Osmangazi/BURSA adresinde mukim CLK Yazılım-Emre Çolak Şirketi’ni tanımlar.

1.2. Kullanıcı: Tüm hakları Lisans Verene ait olan Yazılımın kullanma lisansını ve Yazılım için verilecek hizmetlerini, yalnızca kendi dahili ihtiyaçları için kullanmak amacıyla satın alan gerçek veya tüzel kişiliği tanımlar.

1.3. Yazılım: Lisans Veren tarafından veya Lisans Veren için geliştirilen; mülkiyeti, ticari lisans ve/veya mali/telif hakları Lisans Verene ait olan; insan veya makine tarafından okunabilir formdaki standart Bilgisayar Programını ifade eder. Aksi belirtilmedikçe, Kullanıcının kullanma lisansını satın aldığı ve Lisans Veren tarafından bildirilen erişim merkezine uzaktan erişim suretiyle indirip, bilgisayarına kurduğu yazılımdır.

1.4. Sipariş Formu: (i) Kullanma lisansının Lisans Veren’den doğrudan satın alınması halinde, Lisans Veren ile Kullanıcı arasındaki sipariş formunu veya (ii) Kullanma lisansının “Yeniden Satıcı”dan satın alınması halinde, söz konusu Kullanıcı’ya satış yapılması amacıyla Yeniden Satıcı ile Lisans Veren arasında düzenlenen her türlü yazılı ve/veya elektronik siparişi, sipariş formunu tanımlar. Kullanıcı, satın aldığı Yazılım kullanma lisansı ile ilgili olarak, Lisans Veren ile Yeniden Satıcı arasındaki bahse konu sipariş formunun kendisi için bağlayıcı olacağını kabul etmiştir.

1.5. Kullanma Lisansı: Yazılımın ve Dokümantasyonun bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması için bu Sözleşme koşullarına tabi olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında verilen münhasır olmayan ve süresiz lisansı tanımlar.

1.6. Dokümantasyon: Lisans Veren tarafından Yazılımla birlikte basılı veya elektronik ortamda sağlanan dokümanlardır.

1.7. LEM: Kullanıcının Kullanma Lisansına sahip olduğu Yazılıma; bu Sözleşmenin 4. maddesi uyarınca Lisans Veren tarafından sağlanan ve sağlanacak olan lisans güncelleme hizmetlerini ifade eder.

1.8. İştirak: Kullanıcının; hisselerinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu tüzel kişilerdir. Tüzel kişiler, bu maddede belirtilen hisse oranı muhafaza edildiği sürece; bu Sözleşme kapsamında İştirak olarak kabul edilirler.

1.9. Üçüncü Şahıs: Bu Sözleşmenin tarafları dışında kalan gerçek kişi, tüzel kişi, ticari şirket, vakıf, dernek, kamu tüzel kişisi gibi yerli, yabancı hukuki kişileri ifade eden genel terimdir.

1.10. Üçüncü Şahıs Yazılımı: Yazılımın içine gömülü veya entegre olan ve/veya Yazılım ile birlikte sağlanan ve/veya işlenen; açık kaynak kodlu yazılımlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet hakları Lisans Veren dışındaki Üçüncü Şahıslara ait olan yazılımları tanımlar.

1.11. Bölge: Yazılımla ilgili olarak Kullanıcıya Kullanma lisansı verilen bölgeyi ifade eder. Bu bölge, Sözleşme’nin 6.3 maddesine tabi olmak koşuluyla tüm dünyadır.

1.12. Yeniden Satıcı: Lisans Verenden aldığı Kullanma Lisansını bir kereye mahsus olmak üzere Kullanıcıya yeniden satmaya yetkili gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.13. Yeniden Satış Sözleşmesi: Lisans Verenin, Yeniden Satıcıya verdiği lisans ve kapsama uygun olarak Yeniden Satıcı ile Kullanıcı arasında imzalanan Kullanma Lisansı satış sözleşmesini tanımlar.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, Kullanıcının Lisans Veren tarafından bildirilen erişim merkezine uzaktan erişim suretiyle indirip, bilgisayarına kurduğu Yazılım için Kullanıcıya sağlanan; Bölge’de geçerli ve münhasır olmayan “Süresiz Kullanım Lisansı”nın kapsamı ile bu lisansa bağlı olarak ve ilgili LEM Bedeli karşılığında Yazılım’a verilecek standart LEM hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin karşılıklı hüküm ve koşulları düzenler.

3. LİSANS KOŞULLARI

3.1. Ön Koşullar: (i) Yazılımın kurulacağı donanımla ilgili asgari teknik koşullar; (ii) Yazılımın, içerisindeki bir modülün veya fonksiyonun çalışması için gerekli ön koşullar ile (iii) varsa, Yazılımın Üçüncü Şahıs Yazılımlarıyla çalışabilmesi için gerekli ön koşullar Lisans Verenin web sitesinde duyurulmaktadır. Bu koşulların karşılanmasından; münhasıran Kullanıcı sorumludur. İlgili ön koşulların ve teknik gerekliliklerin karşılanmaması halinde bunun tüm sonuçlarından Kullanıcı sorumludur. Yeniden Satıcının, Lisans Verenden aldığı lisans kapsamına aykırı olarak düzenlediği Yeniden Satış Sözleşmeleri, Lisans Vereni bağlamaz.

3.2. Teslimat: Yazılım, Lisans Veren tarafından bildirilen erişim merkezine internetten erişim suretiyle kullanılır, bu şekilde teslim edilir. Kullanıcının fiziki teslim talebinde bulunma hakkı yoktur.

3.3. Lisansın Kapsamı: Yazılımın kullanma lisansı her zaman bu Sözleşme koşullarına tabidir. Aksi Lisans Veren tarafından belirtilmediği sürece; lisansı alınan kullanıcı veya işlemci sayısının artırımı gibi kapasite artırımına ilişkin ek lisans alımları, bu Sözleşmenin koşullarına tabi olacaktır. Kullanıcı, Yazılımı; yalnızca Lisans Verene ve/veya Yeniden Satıcıya Lisans Bedelini ödediği yazılım versiyonuyla ve/veya fonksiyonlarıyla kullanma hakkına sahiptir. Teknik açıdan erişimi mümkün olsa bile, Yazılımın içindeki üst/farklı versiyon ve/veya fonksiyonların, ilgili lisans bedelleri ödenmeksizin kullanma hakkı ise bulunmamaktadır. Böyle bir lisanssız kullanım halinde Lisans Veren, lisanssız kullanımla ilgili geriye dönük lisans bedelini, lisanssız kullanımın tespit edildiği tarihteki cari fiyat listesi uyarınca Kullanıcıdan talep edebilir. Lisans Verenin, lisansız kullanımla ilgili sair talep hakları ise saklıdır.

3.4. Bilgisayar İletişim Ağında (Network) Kullanma ve İştiraklerin Kullanımı: Kullanıcı, Yazılımı, Sipariş Formunda/Kullanma Lisansında belirlenen kullanıcı sayısını aşmamak ve birden fazla sunucuya (file-server) yüklememek şartıyla bir bilgisayar iletişim ağı (network) altında kurabilir veya kullanabilir. Yazılımın birden fazla sunucuya yüklenmesi ya da birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için mutlaka yeni bir yazılım paketinin veya kapasite artırımına ilişkin ek lisansın alınması veya Lisans Veren’den yazılı onay alınması gerekir. Kullanıcıyla aynı iletişim ağını paylaşan ve aynı sunucudan yararlanan İştiraklerde, 1.8 maddesinde belirtilen koşulları korudukları sürece, Kullanma Lisansı alınan Yazılımı; gerekli Kullanıcı lisansına sahip olmak ve uzaktan bağlanmak suretiyle kullanabilir. Ancak bu hak, İştirake, Yazılımı kendi sunucusuna kurma hakkı vermez. Kullanıcı, talep halinde ilgili İştirakinin bu maddede belirtilen koşullarının sağlandığına ve korunduğuna dair teknik ve hukuki kayıtları Lisans Verene ibraz etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, İştiraklerinin lisans hüküm ve koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, İştiraklerinin lisans hüküm ve koşullarını ihlal etmesi halinde bu ihlalden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

3.5. Sürüm/Versiyon Değişimi: Lisans Veren, tamamen kendi takdirine bağlı olarak; zamanlaması ve kapsamı kendi inisiyatifinde olmak üzere Yazılımı geliştirebilir, günün şartlarına ve/veya yeni çıkan yasalara uyumlu hale getirmek amacıyla Yazılımda değişiklikler yapabilir, yeni sürümler ve yeni versiyonlar çıkarabilir. Kullanıcılar, ilgili lisans bedeli karşılığında yeni sürüm veya yeni versiyon programların kullanma lisansını satın alabilirler. Lisans Veren, yeni sürüm ve yeni versiyon programlarının Kullanıcıya duyurulacağını ve eski sürüm veya eski versiyon programlarla girilmiş bilgilerin yeni programlarla uyumlu olacağını taahhüt etmez. Ancak Lisans Veren, ücretli olup olmayacağı geçiş sırasında Lisans Veren tarafından belirlenecek şekilde, çıkardığı yeni versiyon için; eski versiyonla işlenmiş verileri yeni versiyona aktarmayı sağlayan özel yazılım araçları sağlayabilir. Piyasadan kalkan, sonlandırılan ürünler için ise belirtilen özel yazılım araçları sağlanmaz. Üretimden, piyasadan kalkan ve destek süresi sona eren Yazılım sürüm ve versiyonlarına LEM verilmez. Kullanma Lisansı alınan Yazılım, çalışmak için başka bir yazılıma, geliştirmeye veya Lisans Veren hizmetlerine ihtiyaç duyuyorsa; söz konusu yazılımın, gerekli lisanslarının ve hizmetlerin edinilmesi ile bu yazılımların gerektirdiği sürüm-versiyon uyumunun sağlanması Kullanıcının sorumluluğundadır. Mevzuatta yapılan değişiklikler, Yazılımın çalışması için gerekli olan diğer yazılımların sürüm ve versiyonlarında değişiklik yapılmasını, en güncel sürüm ve versiyona sahip olunmasını ve çeşitli Lisans Veren hizmetleri gerektirebilir. Bu halde ilgili sürümlerin, hizmetlerin temin edinilmesinden ve geçişin sağlanmasından Kullanıcı sorumludur. Mevzuat veya teknik gereklilikler nedeniyle Yazılımın yeni sürüm veya versiyonları yayınlanabilir. Bu sürüm veya versiyonların; Lisans Verenin belirleyeceği çerçevede ve ilgili lisans bedeli karşılığında ve/veya LEM kapsamında edinilmesi Kullanıcının sorumluluğundadır.

3.6. Ürün Grupları Arasında Geçiş: Kullanıcı’nın Lisans Veren tarafından belirtilen tüm koşulları karşılayarak, bir ürün grubundan başka bir ürün grubuna geçiş yapmak istemesi ve Lisans Veren tarafından bu talebin kabul edilmesi halinde, Kullanıcı’nın önceki ürün grubuna ait Kullanma Lisans hakları herhangi bir ihbara veya ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Kullanıcı, bu durumda önceki ürününe ilişkin herhangi bir lisans, kullanma hakkının kalmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

3.8. Danışmanlık Hizmetleri: Yazılımın amacına ulaşabilmesi ve etkili şekilde verim sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmetleri dâhilinde kurulması önerilir. Ancak uygulama danışmanlığı hizmetlerinin alınıp alınmaması Kullanıcının tercihine bağlıdır. Uygulama danışmanlığından verim alınabilmesi, uygulama danışmanı ve Kullanıcının müşterek uyumlu bir çalışma ortamı yaratmasına bağlıdır. Uygulama danışmanlığı hizmeti veren kişi ve firmalar; kendi nam ve hesaplarına çalışan bağımsız firmalardır ve bu firmaların fiillerinden dolayı Lisans Verenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.9. Yazılım Telif Hakları: Yazılım ve Dokümantasyonun tüm telif/fikri mülkiyet hakları Lisans Verene ait olup; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, bu konuyla ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat uyarınca koruma altına alınmıştır. Kullanma lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopyalama eylemi ve benzeri işlemler, eylemin nev’ine göre beş yıla kadar hapis ve çok yüksek miktarda adli para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır. Kullanıcı, başka yazılımlar ile ara işlerliği gerçekleştirmek amacıyla bile olsa Lisans Verenin önceden açık yazılı izni olmaksızın Yazılımın kaynak kodunu kısmen veya tamamen parçalara ayıramaz, kopyalayamaz, tersine mühendislik uygulayamaz, sırasını bozamaz veya sair surette yararlanamaz. Kullanıcı, Yazılımı Üçüncü Şahısların kullanımına, yararlanmasına sunamaz. Kullanıcının Yazılımı veya Üçüncü Şahıs Yazılımını işleme, değiştirme hakkı yoktur. Yazılımın bu maddeye aykırı olarak işlenmesi, değiştirilmesi halinde değiştirilmiş, işlenmiş Yazılımın fikri mülkiyet hakları dahi tüm hakları Lisans Verene ait olur. Yazılıma ilişkin materyalin ve dokümanların değiştirilmesi, Yazılım ve/veya Üçüncü Şahıs Yazılımları üzerindeki hak sahipliğini gösterir fikri hak bildirimleri, ticaret ve/veya hizmet markaları ile diğer unsurların kaldırılması, gizlenmesi veya değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması da yasak olup; bu eylemler telif haklarının ihlali anlamına gelir. Yazılımın üzerinde çalıştığı Üçüncü Şahıslara ait veritabanı, işletim sistemi, network ve benzeri yazılımlarının kullanım lisansına sahip olunmasından Kullanıcı bizzat sorumludur.

3.10. Ürün Bilgisi- Lisans Doğrulama: Lisans Veren, Yazılım Kullanma Lisans kapsamının ve Fikri Mülkiyet haklarının ihlal edilip edilmediğini kontrol için Kullanıcı mahallinde inceleme yapmayı veya Yazılım aracılığıyla ilgili denetim modülünün çalıştırılmasını talep edebilir. Lisans Veren, Kullanıcı mahallinde bizzat veya yetkilendireceği Üçüncü Şahıslar aracılığıyla lisans ölçümlemesi ve benzeri denetim yapabilir. Lisans Veren böyle bir denetimi makul bir süre önce Kullanıcıya haber verir. Bu durumda Kullanıcı, gerekli her türlü kolaylığı göstermekle ve talep edilenleri yerine getirmekle yükümlüdür. Denetim sonucunda Kullanıcının lisans aşımında bulunduğu tespit edilirse, lisans aşımına konu fazla kullanım için o tarihteki cari fiyat listesi üzerinden ek kullanıcı lisansı alınmalıdır. Lisans bedeli ödenmeyen modül veya fonksiyonalitenin kullanıldığının tespiti halindeyse; o tarihteki cari fiyat listesi üzerinden geriye dönük kullanımı da içerecek şekilde lisans alımı yapılmalıdır. Lisans Verenin lisans aşımı halinde her türlü hukuki ve cezai hakları saklıdır. Ayrıca Lisans Veren, Yazılımın ve/veya LEM’in Kullanıcı ile ilişkilendirilebilmesi için etkinleştirme işlemini şart koşabilir ya da zaman zaman Yazılımla ilgili doğrulama denetimi gerçekleştirebilir. Etkinleştirme, doğrulama ya da internet tabanlı hizmetlerin kullanımı sırasında Kullanıcı ve/veya Yazılım; Lisans Verene bilgi gönderebilir veya Yazılımın gerektiği gibi çalışabilmesi açısından karşıdan yüklemeler gerekebilir. Lisans Veren, Yazılım ile ilgili iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmak için ya da lisans doğrulama, aktifleştirme ya da kullanıma son vermek amacıyla ve işin gerekleriyle sınırlı olarak; Kullanıcı nezdindeki Yazılıma, kurulu bulunduğu donanıma, ürün ID'sine, modüllerine, etkinleştirme anahtarına, etkinleştirme işlemine, kullanılan-kullanılmayan fonksiyonlara ve konfigürasyonundan ibaret bilgilere otomatik olarak ulaşabilir, herhangi bir yolla bunlara erişip kayıt altına alabilir, işleyebilir ve istatistikî çözümleme yapma amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, belirtilen bilgilerle sınırlı olarak herhangi bir kısıtlama olmayacağını ve bu işlemler için gerekli izni bu Sözleşme ile peşinen verdiğini kabul etmiştir.

4. LEM HİZMETİ VE KOŞULLARI

4.1. LEM İçin Aşağıda Yazılı Ön Koşulların Sağlanmış Olması Şarttır: i. Kullanıcının Lisans Veren tarafından desteklenen/LEM sağlanan asgari versiyon ve sürümde Yazılıma ve Kullanma Lisansına sahip olması, ii. Yazılımın çalıştığı donanım ve sistemin/işletim sisteminin, Dokümantasyonda, Lisans Veren web sitesinde ve sürüm dokümanlarında belirtilen minimum konfigürasyona uygun olması, iii. Sipariş Formunda belirtilmeyen Kullanma Lisansları veya modüller için başka bir LEM satın alınması ya da mevcut LEM’in kapsamının yeni bir fiyatlandırma ile genişletilmesi, iv. Güncelleştirme hizmetlerinin sunulabilmesi için Kullanıcının gerekli teknik iletişim, teknik ön koşullar ve alt yapı bağlantısına sahip olması.

4.2. Geçerlilik: Bu Sözleşmede kapsamında Kullanma Lisansı verilen Yazılım için LEM Hizmeti alınması zorunludur, LEM Hizmetinin alınmaması Sözleşmenin ihlali olarak kabul edilir. Burada sağlanan haklar; içerik, süre ve sunum şekli itibariyle Lisans Verenin takdirindedir. Lisans Veren, önceden haber vermeksizin hizmetlerin süresini, içeriğini, koşullarını değiştirme veya tümden iptal etme haklarına sahiptir. Kullanıcı, Yazılımın; (i) diğer Lisans Veren hizmetleri ve modülleriyle uyumlu çalışabilmesi ve (ii) Gelir İdaresi Başkanlığı mevzuatı kapsamındaki Yazılımlar açısından; GİB tarafından öngörülen kriterlere uygun çalışabilmesi için her zaman geçerli bir LEM Hizmet paketi bulunması gerektiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. LEM Süresi: LEM’in süresi, Kullanma Lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir (1) yıldır ve birer yıllık periyotlarla kendiliğinden LEM Bedeline ait cari fiyatlar üzerinden yenilenir. Yeni dönem LEM bedelinin dönem başından itibaren 1 (bir) ay içinde ödenmemesi halinde Lisans Verenin; LEM Sözleşmesini haklı nedenle fesih ve/veya Kullanıcının LEM’den yararlanma hakkını teknik olarak askıya alma ve/veya sona erdirme hakkı olacaktır. LEM’in herhangi bir nedenle sona ermesi ancak daha sonraki bir tarihte yeniden alınması halinde; Kullanıcı, LEM alınmayan döneme ait LEM bedellerini, Lisans Veren’e ve/veya Yenidan Satıcı’ya ödemekle yükümlü olacaktır. LEM’in herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; Yazılımın ve/veya herhangi bir modülünün hatalı çalışmasından veya çalışmamasından Lisans Veren sorumlu tutulamaz.

4.4. LEM’in sağladığı haklar Kullanma Lisansı satın alınan Yazılım için geçerlidir. Bu Sözleşmenin ve ilgili Sipariş Formunun kapsamadığı Yazılımlar, modüller veya fonksiyonlar yönünden Lisans Verenin herhangi bir sorumluluğu yoktur. LEM, Kullanıcıya Yazılımdan bağımsız kullanılabilecek, ayrılabilecek bir lisans hakkı bahşetmez.

4.5. LEM Kapsamı

i. Lisans Güncelleme: Yazılım doğası gereği buglar, hatalar içermektedir ve Lisans Verenin Yazılımın hata, bug barındırmadığına ilişkin bir taahhüdü yoktur. Bununla birlikte Lisans Veren, kendi uygun gördüğü aralıklarla; Yazılımdaki bugların azaltılması için çeşitli yeni sürümler yayınlamaktadır. Takdir yetkisi tamamen Lisans Verende olmak üzere; bug azaltılması için yayınlanan sürümler yeni/ek fonksiyonlar da içerebilir. Yazılıma ait LEM’in yürürlükte olduğu süre içinde ve LEM’in geçerlilik süresiyle bağlı olmak üzere Kullanıcı; Lisans Verenin kendi takdirine bağlı olarak çıkaracağı ve yukarıda açıklanan bug azaltma sürümlerinin kullanma lisansını; başka bir lisans bedeli ödemeksizin alma hakkını elde etmiş olur. LEM kapsamında verilen kullanma lisansı, LEM’in herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer.

ii. Yazılımın çıkacak yeni versiyonları, bug azaltma amacı dışında yayınlanan bazı Lisans Veren veya Üçüncü Şahıs Yazılım sürümleri ve geliştirmeleri, diğer Yazılımlar ve Üçüncü Şahıs Yazılımları LEM kapsamı dışındadır. iii. Kapsam Dışı Durumlar: Lisans Veren, LEM’in kusursuz, kesintisiz, hatasız, mükemmel olduğu veya Kullanıcının özel ihtiyaçlarını ve/veya beklentilerini karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmaz. Bu Sözleşmede LEM kapsamında olduğu açıkça belirtilmeyen tüm hizmetler (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kapsam dışı hizmetler; kurulum, set yükleme, ürünler arasında geçiş işlemi, versiyon geçiş işlemi, veri yedeklemesi, ürün kullanım eğitimi, uzaktan ya da yerinde verilecek destek hizmetleri) LEM kapsamı dışındadır.

4.6. Yazılım ve Kullanma Lisans Bilgisi: LEM kapsamında kullanıcıya sağlanacak hakların öncesinde Lisans Veren her zaman, Yazılımın Kullanım Lisans Bilgisi ve LEM’in satın alındığı Sözleşme numarası, şifre, lisans anahtarı ve benzeri diğer bilgileri isteyip araştırma yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcı, Lisans Verene gerekli her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

4.7. Yedekleme: Yazılımın, Üçüncü Şahıs Yazılımının ve bunların kullanılmasıyla oluşan verilerin yedeğini (back-up) almaktan ve yedekleri kontrol etmekten münhasıran Kullanıcı sorumludur. LEM Hizmetinin yerine getirilmesi sırasında Kullanıcı sisteminde oluşabilecek her türlü veri kaybına karşı gerekli önlemlerin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır. Lisans Verenin; Kullanıcı verileri, bilgileriyle ilgili bir taahhüdü bulunmadığı gibi bunlara ilişkin olarak bir garantisi ve içeriğiyle ilgili sorumluluğu da yoktur.

4.8. Raporlama: Lisans Veren teknik imkânları dâhilinde LEM kapsamında kullanıcıya sunulan haklara ilişkin işlem ve sonuç detaylarını kayıt altına alır. Bir ihtilaf halinde Lisans Veren tarafından tutulan kayıt ve raporlar kesin delil teşkil eder.

4.9. Yeni Yazılım/Modül/Upgrade Kullanım Lisansı Alınması: Kullanıcı, yeni bir Yazılım lisansı satın alması, upgrade etmesi ya da mevcut Yazılım Kullanma Lisansının kullanıcı sayısını artırması durumunda; mevcut  Yazılımın LEM bedeli ile yeni Yazılımın LEM bedeli arasındaki fiyat farkını ödemekle yükümlüdür.

5. GARANTİ KOŞULLARI

5.1. Lisans Veren, Yazılımın dijital ortamda sağlanan Dokümantasyonuyla esaslı ölçüde uyum içinde olması için azami özeni göstermektedir. Lisans Veren; Yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve Kullanıcının özel ihtiyaçlarını ve/veya beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. Yazılım Kullanıcı tarafından olduğu gibi kabul edilmelidir. Lisans Veren; performans, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal bulunmaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir bir özel garanti vermemektedir.

5.2. Yazılımın içerisinde Üçüncü Şahısların işlettiği web sitelerinden alınan bilgiler, parametreler bulunabilir. Lisans Veren, bu bilgi ve parametrelerin doğruluğunu veya güvenliğini hiçbir koşulda taahhüt veya garanti etmez. İlgili üçüncü şahıs içeriklerinin ve söz konusu içerikler uyarınca hazırlanan veri, rapor ve benzeri bilgilerin doğruluğunun Kullanıcı tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

5.3. Yazılım içinde yer alan Üçüncü Şahıs Yazılımlarının lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımların orijinal lisans sözleşmelerine/koşullarına tabidir.

5.4. Kullanıcı, Üçüncü Şahıs Yazılımı üzerinde söz konusu yazılımların orijinal lisans sözleşmelerinde/koşullarında belirtilen sınırlı kullanım hakkı dışında bir hak veya lisans elde etmez.

5.5. Lisans Verenin, Üçüncü Şahıs Yazılımlarına ilişkin performans, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal bulunmaması, güvenilirlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir garanti taahhüdü yoktur. Kullanıcı, Üçüncü Şahıs Yazılımlarının lisans ve garanti koşullarına uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder. Üçüncü Şahıs Yazılımlarının lisans ve varsa garanti koşulları; ilgili firmaların kendi web sitelerinde ve/veya üçüncü şahıs yazılımlarının bulunduğu klasörlerde ve/veya Lisans Veren Yazılımı ile Kullanıcıya sağlanan kurulum dosyalarının içinde “Üçüncü Şahıs Bildirimleri” (Third Party Notices.pdf) ve benzeri dosyalarda belirtilmiştir. Kullanıcı, bu Sözleşmeyle kullanma lisansı verilen herhangi bir Üçüncü Şahıs Yazılımını, Lisans Veren Yazılımından bağımsız olarak ve/veya tek başına kullanamaz. Kullanıcı, bu Sözleşmeyle sağlanan herhangi bir Üçüncü Şahıs Yazılımının tümünü veya bir bölümünü çoğaltamaz, değiştiremez, işleyemez, kaynak koda dönüştüremez, alt lisansını veremez, kiralayamaz, yayamaz ve dağıtamaz. Üçüncü Şahıs Yazılımlarına ilişkin lisans verenler, bu Sözleşmenin Üçüncü Şahıs lehdarlarıdır ve bu Sözleşmeyi, doğrudan Kullanıcıya karşı bir yaptırım olarak kullanmaya yetkilidirler.

6. SORUMLULUK

6.1. Lisans Verenin; (i) Yazılımın kurulum, yükleme, başka yazılıma, sürüme veya versiyona geçiş işleminden; (ii) Yedek alma, yedeklerin geri yüklenmesin işlemlerinden ve/veya bu işlemler yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkmış verilerdeki hata ve kayıplardan; (iii) Ürün kullanım eğitimi, destek ve yerinde destek hizmetlerinden; (iv) Form ve rapor tasarımından; (v) Yazılımın yanlış, Dokümantasyona veya mevzuata aykırı kullanılmasından; (vi) Donanım, işletim sistemi ve iletişim ağı (network) tasarımlarından, arızalarından ve bağlantı hatalarından; (vii) Lisans Verene ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, Üçüncü Şahıs Yazılımlarından; (viii) Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan; (ix) Bilgi, veri ve yazılım kayıpları dahil her türlü Kullanıcı hatası sonuçlarından; (x) Yazılımın kullanılması, başka yazılımlarla entegrasyonu sırasında Kullanıcı sisteminde oluşabilecek her türlü veri kayıplarından ve gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.2. Kullanıcı; (i) Yazılımı ya da Yazılım için gerekli lisans etkinleştirme anahtarını; ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir surette üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz, alt lisansını veremez, yeniden satamaz; (ii) bu Sözleşme ve sahip olduğu hakları kısmen ya da tamamen Üçüncü Şahıslara devredemez; (iii) Lisansta belirtilen kullanıcı sayısını aşamaz, kullanıcı kopyası oluşturamaz; (iv) Yazılımı ya da lisans etkinleştirme anahtarını hukuka aykırı, amacı dışında kullanamaz veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez ve bu yöndeki bir fiile iştirak edemez. Kullanıcı Yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin ve verilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından, gerekli güvenlik ve koruyucu tedbirlerin alınmasından ve kontrol edilmesinden sorumludur. Kullanıcı tarafından Yazılımın indirilmesi veya kullanılması için gerekli olan her türlü kullanıcı adı, şifre ve benzeri verilerin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisine sunulmamasından Kullanıcı sorumludur. Söz konusu verilerdeki yanlışlıklardan ve/veya bu bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması ya da Kullanıcı adına Yazılıma ya da Yazılım üzerinden ulaşılan yerlere erişim yapılmasından Kullanıcı sorumludur.

6.3. Kullanıcı, Yazılımın kullanımına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ihracat yasaları, düzenlemeleri ve ilkeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükte bulunan tüm ulusal mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun davranmakla yükümlüdür ve Yazılımı bu mevzuatın yasakladığı ülke veya kurumlara kullandıramaz, ihraç edemez. Kullanıcı Üçüncü Şahıs Yazılımlarının kullanım ve ihracı konusunda ilgili Üçüncü Şahıs Yazılım sözleşmelerindeki yükümlülüklere uymakla yükümlüdür. Kullanıcı; bu maddeye aykırı davranışlarından doğabilecek zararlar için Lisans Vereni tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

6.4. Lisans Verenin, ağır kusur hali hariç olmak üzere; Yazılımın kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek (ihmal, yanıltıcı beyan veya diğer sözleşme ihlali ya da haksız fiil iddiası dahil olmak üzere) maddi veya manevi zararlarla, kayıplarla ve/veya taleplerle ilgili sorumluluğu; Yazılım Kullanma Lisansıyla ilgili Lisans Verene ödenen “yazılım Kullanma Lisans bedeli” ile sınırlıdır. Lisans Veren; mali sonuçlardan ve veri kaybı, kar-kazanç kaybı gibi dolaylı zararlardan, özel zararlardan ve/veya netice zararlarından ise hiçbir halde sorumlu değildir.

6.5. LEM’de Sorumluluk: Kullanıcı, ağır kusur durumu hariç olmak üzere, Lisans Verenin bu Sözleşmenin LEM uygulamaları yönünden ortaya çıkabilecek ihtilaflardaki sorumluluk sınırının Kullanıcının ilgili dönemde ödediği LEM bedeli ile sınırlı olduğunu kabul etmiştir. Şu kadar ki Lisans Veren; (i) 6.1 maddesinde sayılan hallerden doğacak zararlardan ve (ii) doğrudan zarar dışındaki kar-kazanç kaybı veya başka nedenle ortaya çıkacak özel zararlardan, dolaylı zararlardan ve/veya netice zararlarından hiçbir halde sorumlu değildir.

6.6. Sözleşme yapıldıktan bir hafta içerisinde ödemenize ait faturanız sisteme kayıt olurken tanımladığınız mail adresine gönderilecektir. Ulaşmaması durumunda bu süreden sonra geri dönüş yapmadığınız takdirde sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

6.7. Programın kullanım süresi ilk lisans alım tarihinden itibaren 1 yıldır. 1 yıl sonunda sisteme kayıt etmiş olduğunuz cep telefonu ve e-mail adresine yapılacak bildirim sonucunda 7 iş günü içerisinde sözleşme yenilemediğiniz takdirde kullanım haklarınız askıya alınacaktır.

7. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

7.1. Kullanma Lisansı bedelinin hiç ve/veya zamanında Lisans Veren ve/veya Yeniden Satıcı’ya ödenmemesi durumunda; Kullanıcı başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşer ve Kullanma Lisansı bedelinin tamamı muaccel hale gelir. Bu durumda Lisans Veren, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcı’nın Yazılım’a erişimini engelleyebilir ve/veya kullanma lisansını askıya alabilir ve/veya bu Sözleşmeyi tazminatsız bir biçimde tek taraflı olarak sona erdirebilir. Lisansın askıya alınması, lisans bedelini talep hakkını ortadan kaldırmaz. Böyle bir durumda Kullanıcı, Lisans Veren’den zarar- ziyan ve benzeri iddia ve taleplerde bulunamaz. Kullanma Lisansı bedelinin Yeniden Satıcı tarafından Lisans Veren’e ödenmemesi durumunda, Lisans Veren’in herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Kullanıcı’nın Yazılım’a erişimini askıya alma hakkı saklıdır.

7.2. Bu Sözleşmeye aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda Lisans Veren; takdiri kendisinde olmak üzere, Sözleşmeyi askıya alma, hizmeti durdurma, haklı nedenle feshetme veya yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

7.3. Lisans Veren ticaret ünvanı, telefon numarası, adres, vergi kimlik numarası, e-posta adresi gibi Kullanıcı bilgilerini; Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüklerinin ifası ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kayıt altına alabilir, işleyebilir, dilediği biçimde süresiz olarak yararlanabilir, kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak veritabanında tutabilir ve mevzuata uygun olarak yurt içine, yurt dışına ya da iştiraklerine transfer edebilir. Kullanıcı, bilgilerinin Lisans Veren tarafından bu maddede belirtildiği şekilde kaydedilmesine, işlenmesine ve kullanmasına izin vermiştir. Ayrıca Kullanıcı, Lisans Veren’in, Kullanıcı’nın ticaret ünvanını, markasını, logosunu ve lisansını aldığı yazılım bilgilerini referans, tanıtım ve pazarlama amacıyla internet, basılı ve görsel medya dahil dilediği mecralarda kullanmasına izin vermiştir.

7.4. Mücbir Sebep: Lisans Veren, kendi kontrolü dışında meydana gelen internet ve altyapı kesintilerinden, servis sağlayıcı hizmetlerinden veya yasada sayılan mücbir sebep hallerinden dolayı oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinin Lisans Verenin bu Sözleşmede yazılı yükümlülüklerini doğrudan etkilemesi durumunda Lisans Verenin Sözleşmeyi tazminatsız ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

7.5. Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde; Lisans Verenin tutmuş olduğu her türlü kayıt, rapor, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlıkların çözümünde kesin delil teşkil eder.

7.6. Hakların Kullanılması: Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

7.7. Devir: Kullanıcı, Lisans Verenin önceden yazılı iznini almaksızın Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Üçüncü Şahıslara kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez. Bu türden devirler, Lisans Verene karşı hüküm ifade etmez. Lisans Veren, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kendi sermaye iştiraki veya hissedarlarının iştiraki olan Üçüncü Şahıslara devretmek hakkını haizdir.

7.8. Yetki: Bu Sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Bursa Merkez İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.

7.9. Tebligat: Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler Kullanıcının kurulum ya da etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde Lisans Verene bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. Kullanıcı, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur. Taraflar, bu adrese yapılan tebligatlar iade edilse bile, hukuken geçerli tebligatla aynı sonucu doğuracağını kabul etmektedir.

7.10. Bu belgede geçen tanımların, ifadelerin yorumunda Lisans Verenin web sitesinde ilan edilen lisans yönergeleri ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dikkate alınır.

8. ÖZEL KOŞULLAR:

8.1. Verilen Hizmet

8.1.a. Gib portal sistemden kesilen e-arşiv faturaların, beş yıl boyunca saklama alanı verilmesi.

8.1.b. Program hizmeti alındığı yıllara ait düzenlenen e-arşiv faturaların saklanması işlemi satıcı tarafından otomatik olarak karşılanacaktır. satın alma tarihinden önceki gib portal sisteminde kayıtlı olarak bulunan kanunsal olarak 6 aylık saklama alanındaki e-arşiv faturaların indirilmesi dahildir. saklama hizmetinin 1 yıllık süresi satın alma tarihindeki gib portalda kayıtlı bulunan ilk fatura tarihi ile başlar. örnek olarak satın alma işlemini 10.06.2020 de yapmış olalım. satın aldığımız tarihte gib portaldan kestiğimiz ve sistemde kayıtlı olan ilk fatura 01.02.2020 tarihinde olsun. üyelik tarihimiz 01.02.2020 tarihinden 365 gün olacak şekilde hesaplanacaktır. üyelik süresi boyunca düzenlenen faturalar düzenlenme tarihi itibari ile 5 yıl boyunca saklanacaktır.

8.2. Hizmet verenin sorumluluğu (satıcı)

8.2.a. Satıcı, alıcının hizmet aldığı yıldaki düzenlenen e-arşiv faturaların beş yıl boyunca dijital olarak saklanmasını sağlayacaktır.

8.2..b. Oluşturulan e-arşiv faturalar .zıp dosyası olarak saklanacaktır.

8.2.c. Saklama alanının (server ın) fiziksel ve siber saldırılara karşı koruma sorumluluğu satıcıya aittir. ancak alıcının şifrelerini koruyamaması nedeniyle verilerin zarar görmesinin sorumluluğu satıcıya ait değildir.

8.2.d. Alıcı, hizmet almasa dahi alıcının beş yıl boyunca istediği zaman saklama alanına (server) girerek e-arşiv faturalarını dijital olarak görmek ve indirmek hakkına sahiptir. ancak, verinin saklandığı andaki program yapısı sonraki yıllarda değişmiş olabilir. satıcı sadece verinin beş yıl boyunca saklanması ve ulaşılması hizmetini sağlar.

8.3. Hizmet alanın sorumluluğuf (alıcı)

8.3.a. Saklama alanı na (server) a ulaşımı için şifre oluşturulması ve bu şifrenin saklanmasının sorumluluğu alıcı ya aittir.

8.3.b. Gib portala ait şifrelerinizde herhangi bir değişiklik yaptığınızda faturaarsivi.com da kayıtlı şifrelerinizde güncellemediğiniz takdirde yaşanacak aksaklıklar alıcıya aittir.